« Startsidan

Stolpetorp, Karlskoga

En av Karlskogas tre äldsta gårdar.

"Flera av de bönder, som hade fäbodar här, slog sig ned för beständigt, bröt bygd på allvar och förvandlade fäbodarna till självständiga gårdar. Mot 1500-talets mitt hade bebyggelsen framskridit rätt långt, och man finner bland jordägarna flera högättade män, t. o. m. av rikets förnämsta släkter, som innehade gårdar vid Möckelnsbodar. Riksföreståndaren Sten Sture d. ä. och hans gemål Ingeborg Åkesdotter (Tott) ägde tre gårdar på "Mykledisbodar" i Knista och samma gårdar återfinnes i "gamle herr Sten Stures" jordebok av år 1515. Senare kom dessa gårdar genom arv till Gustav Vasa. Deras namn anges icke, men man har trott sig med säkerhet kunna identifiera dem med Backa, Brickegården och Stolpetorp."

"Sveriges bebyggelse" 1963 av Sigurd Erixon

Kathleen Hedbergs
mantalsavskrift

  

Gränser och vägar på kartan till höger är inritade från en karta från 1840.

  

Klipp från Häradsekonomiska kartan 1864-67

I Karlskoga Bergslag.   TH Ekelund, J.S Gralén, L.E Leyler, 1926

"Av ett bytesbrev från den 15 februari 1403 får man veta, att Lars i Backa »gjort ett jordaskifte med ärliga hustrun Ingegerd Niklasdotter, så att jag haver givit henne Klostertorpet å Möckelsbodar, med alla tillägor, såsom jag det köpte, och haver förenämnda hustru Ingegerd givit mig två örtugland jord i Sällven i Gerik Larssons åker». Sannolikt har brevutgivaren varit   boende i Backa i Edsbergs socken i Närke (ej långt från Riseberga), Sällven torde vara detsamma som som nuvarande Sällven i Hidinge socken, och Klostertorpet är troligen nuvarande Stolpetorp i Karlskoga. Detta tillhörde år 1502 riksföreståndaren Sten Sture d. ä., liksom han även ägt Backa (vid Bofors) och Brickegården."

  

  
Stamhemmanet

Den här platsen kallas idag för Noltôrpe (Nordtorpet) och på kartor från 1790 och 1809 ser man att det namnet användes redan då. I Kathleens mantalsavskrift ser man att gården även kallats Stubbetorp.
 
  
    
Stall och hagar, på platsen där stamhemmanet låg.
Revs 2014.


Detalj från Laga delning S36-105:3
. 1770.

  

  

18-kad-491
1849
Hemmansklyvning


Ägare:

Stamgården
(Nordtorpet)
Litt A R.Nr: 14
7/24 mtl
Bergsmannen
Eric Jonsson

Forsbergsgården
Litt B R.Nr: 15
1/24 mtl
Snickaren
Johan Forsberg

  

  

 
S36-105:2  Delning av skog
1748
  S36-105:4  Laga delning 1778
Ägare: Herr Johan Ludvig Robsahm 1/4, och Bofors och Björkborns bruk 3/4.
Ägan brukas av fyra åboer mot dagsverken.

  


Detalj från Storskifte S36-105:5
. 1809.
Ägare: Lieutnanten Välborne Herr G: Sahlefeldt 2/3 och Bruks Patron Högädle Herr Hindrik Rohbsam 1/3.
 
Detalj från Laga skifte S36-105:6
. 1840.

  


Häradsekonomiska kartan Karlskoga J112-72-23
. 1864-67
Del av ett större panorama från 20-talet. Den vita byggnaden är den som låg i vägskälet vid Utfl.G på kartan här bredvid. Revs troligen på 1970-talet.
2009, finns enbart en gammal lada kvar här.
Den revs 2014.

  

  

  

"Skidstugan" - Forsbergsgården

De enda manbyggnader som finns kvar från det gamla Stolpetorp, är det som man brukar kalla Gamla Skidstugan. Många tror att det här är stamhemmanet, men denna äga tillkommer först 1849 när Stolpetorp delas i två ägor av Johan Forsberg och Erik Jonsson i Brickegården..
I den västra flygeln huserade Bråtens IK's skidsektion fram till senare delen av 1970-talet.
Gården ligger i korsningen Stolpetorpsvägen och Stolpängsvägen.                      Nutida karta

  
  

  

På den västra flygeln "Skidstugan" sitter fortfarande skorstenen i gjutjärn kvar.
  

  

  

  

För att få en uppfattning om storlek och läge på Forsbergs äga, har jag här lagt in ett klipp från ett dokument om hemmansklyvning från 1849.
I akten framgår att Johan Forsberg den 15 mars 1849 anhåller om att få en hemmansklyvning utförd. Stamfastigheten Stolpetorp ägs av Erik Jonsson i Brickegården.
 


Hemmansklyvning 1849

  

I boken Svenska gods och gårdar 15, 1939 framgår att gården ägs 1939 av Johan Gustav Forsbergs dödsbo, och brukas av sonen Gunnar.

Jan Andersson f. 29/6 1782 i Karlskoga
  Mjölnare och dagkarl
  i Degerfors
† 27/2 1828 i Degerfors
Anna Jonsdotter f. 1/4 1792 i Karlskoga
† 28/6 1867 i Stolpetorp

Den 7 april 1815 föds Jan och Annas son Jan i Degerfors.
   Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 202
   (AID: v53368.b206.s202)

I husförhöret 1826-1830 bor de i Strömed, Degerfors
och har lagt till efternamnet Forsberg.

Denne Jan är far till Johan Gustav Forsberg.

! Tre generationer Jan/Johan. Lite rörigt

  

Johan (Jan) Forsberg
  Snickare/bergsman
Anna Ersdotter
  Barnmorska
Gifta 30/6 1843
f. 7/4 1815 i Degerfors
† 10/4 1864 i Stolpetorp
f. 8/3 1808 i Hjulsjö
† 2/1 1889 i Stolpetorp


deras
son

Johan Gustav Forsberg
  Bergsman mm
Anna Lovisa Ersdotter
  Hustru
Gifta 29/6 1872
f. 16/7 1844 på Stolpetorps ägor
† 7/1 1925 i Stolpetorp
f. 6/6 1852 i Linhöjden
† 29/10 1906 i Stolpetorp
 

  

Projekt Runeberg
Svenskt porträttgalleri. Riksdagens andra kammare 1867-1904

http://runeberg.org/spg/25-2/0284.html
  

Johan Gustaf Forsberg
Född i Karlskoga, Örebro län, 1844 16/7.
Bergsman.
Lantbrukare (Stolpetorp, Örebro län).
Vice ordförande i styrelsen för Karlskoga härads sparbank från 1874.
Ledamot i Örebro läns hushållningssällskap från 1887.
Ordförande i häradets Brandstodsförening från 1897.
Nämndeman.
Ledamot i Ägodelningsrätten.
Kommunalman.
Ledamot i Frisinnade landsföreningens förtroenderåd från 1902.
Ledamot av Riksdagens 2:a kammare för Nora domsaga, Örebro län, från 1903.
  

  

  

J.G Forsberg är även verksam i Reformföreningen här i Karlskoga. Föreningens två första år är P167 Adil Ekblom ordf-örande (min mor-fars farfar) och Forsberg sekreterare. Därefter tar han över ordförandeskapet.

 

  

Wikipedia

Johan Gustaf Forsberg (i riksdagen kallad Forsberg i Stolpetorp), född 16 juli 1844 i Karlskoga socken, död där 7 januari 1925, var en svensk bergsman, lantbrukare och politiker (liberal).

Gustaf Forsberg, som var son till en snickare, var bergsman och lantbrukare i Stolpetorp i Karlskoga landskommun, där han också var kommunalt verksam. Han var riksdagsledamot i andra kammaren 1903–1914, fram till 1911 för Nora domsagas valkrets och från 1912 för Örebro läns södra valkrets. När den liberala partiorganisationen Frisinnade landsföreningen bildades 1902 valdes han in i dess förtroenderåd, och vid invalet i riksdagen året därpå anslöt han sig till dess riksdagsgrupp Liberala samlingspartiet. Han var bland annat suppleant i lagutskottet 1906–1913 och engagerade sig bland annat för ändrade röstregler vid val till landsting.

  

  

Dagboksanteckningar 1861
  
 

från Karlskoga bergslag förr och nu, 1974

Christi himmelfärdsdag den 29 maj

"Christihimmelfärdsdag den 29 Maj var jag med på lustresa på ångbåt från Björkborn till Lungsunds kyrka. Arrangör av denna var den nye faktoren Gustavsson som var mera betämd än Jan Jansson i fjol så att ångbåten afgick på bestämd tid, de som kommo efter finge ock å bli efter, äfven lades ej i land på flera ställen än förut var bestämdt, iföljd hvaraf vi också kommo till tids innan Gudstjänsten började i Lungsund, men Gustafsson fick därföre ej heller mycket folk. Folket här har i allmänhet vid dylika tillfällen en dum sölvana. Lungsunds kyrka var den fulaste jag någonsin sedt, ett ruggigt trähus med så lågt tak att öfver predikstolen en förhöjning måst göras som var märkvärdigt Jik en upp- och nedvänd gödselpråm. Resan gynnades av vackert väder både bort och hem, dock var luften något kylig över Ullvittern och Alkvittern".

   Söndag den 15 october

"... var med på en lusttur med ångbåten Carlskoga från Björkborn till Bjurkärns kyrka föranställd av Jan Jansson i Lerängen, som nu är faktor vid Björkborn. Afgiften var 50 öre och vi blev 260 (!) personer så att J. Jansson gjorde en god affär men många vore mycket missnöjda med hans sätt att lägga till vid hvarje ställe der några personer voro och ville med, vi blefvo ock därföre så fördröjda att vi ej kommo till Bjurkärn förr än prosten redan var på predikstolen. På hemresan började det med ett ihåJlande regn så att vi måste packa oss hårdt tillsammans under de pressenningar som blefvo spända öfver lastbåten, der vi voro, och der pokulerande och lustiga gubbar samt pojkar som krystade ur sig qvickheter lika platta som deras tankegång, bredvid ledsna och förargade qvinfolk som förklarade hela färden för en olustresa, bildade många roliga tillfällen".

  

1832   Jan Forsberg (f.1815) flyttar till Björkborn som dräng.
1833   Jan flyttar till Nysund socken.
1836   Jan flyttar till Norrhult där modern finns. Gjutare.
1839   Jan flyttar till Brickegårdens ägor. Snickare.
1843 12/8 "Snickaren Jan Jansson Forsberg från Brickegårds egor.
 Barnmorskan Anna Lindström å Stolpetorps egor."  
  Vigda #25 Karlskoga EI:4 (1807-1859) Bild 92 (AID: v53385.b92)
(Hon är änka 17/3 1839 efter trädgårdsmästaren Johan Lindström på Stolpetorps ägor.)
Vigda i Skolhuset av Stawe. De flyttar till Stolpetorps ägor.
1844 16/7 Sonen Johan Gustav föds på Stolpetorps ägor.
  Karlskoga C:13 (1843-1858) Bild 21 (AID: v53373.b21)
Samma år flyttar familjen till Fattighuset (Bastugatan, där Rävåskyrkan ligger idag). Fattighuset har även varit sjukstuga, så antagligen får de en lägenhet där då hustrun Anna Ersdotter är barnmorska.
1849 15/3 Johan (Jan) Forsberg anhåller om att få en hemmansklyvning utförd i Stolpetorp.
1850   Jan och Anna med sonen Johan Gustav kommer till Stolpetorp. Bör vara gården som senare kallas Forsbergsgården.
1856-1860 Sonen Johan Gustav studerar i Örebro någon gång under den här tiden enligt husförhör.

  

1864 10/4 Snickaren och bergsmannen Jan Forsberg dör av lunginflammation i Stolpetorp.
  Karlskoga F:3 (1861-1869) Bild 41 (AID: v53394.b41)
Sonen Johan Gustav, 20 år, tar över gården.
1872 29/6 Johan Gustav, 28 år, gifter sig med Anna Lovisa Ersdotter.
Han bergsman i Stolpetorp, hon bergsmansdotter i Lanhöjden.
  Karlskoga EI:9 (1861-1880) Bild 57 (AID: v53390.b57)
1874 30/6 Sonen Erik Gustav föds.
  #219 Karlskoga C:18 (1874-1884) Bild 18 (AID: v53378.b18)
1875 17/8 Sonen Karl Fritiof föds.
  #327 Karlskoga C:18 (1874-1884) Bild 53 (AID: v53378.b53)
Fadern Johan Gustav tituleras Hemmansägare.
1876 5/12 Dottern Anna Lovisa föds.
  #373 Karlskoga C:18 (1874-1884) Bild 86 (AID: v53378.b86)
1878 8/6
  
21/9
Sonen Johan Hjalmar föds.
  #202 Karlskoga C:18 (1874-1884) Bild 131 (AID: v53378.b131)
Johan Hjalmar dör av kikhosta.
  #111 Karlskoga F:4 (1870-1885) Bild 105 (AID: v53395.b105)
1881 21/1 Dottern Signe Elisabet föds.
  #28 Karlskoga C:18 (1874-1884) Bild 198 (AID: v53378.b198)
1883 29/11 Dottern Gerda Karolina föds.
  #316 Karlskoga C:18 (1874-1884) Bild 270 (AID: v53378.b270)
1885 8/1 Dottern Gerda Karolina dör i Stolpetorp av lunginflammation.
  #7 Karlskoga (T) F:4 (1870-1885) Bild 173 (AID: v53395.b173)
1886 27/7 Sonen Johan Hjalmar föds.
  #178 Karlskoga C:19 (1885-1890) Bild 70 (AID: v53379.b70)
1888 8/8
  
30/10
Sonen Harald föds.
  #188 Karlskoga C:19 (1885-1890) Bild 155 (AID: v53379.b155)
Harald dör i Stolpetorp av lungkatarr.
  #115 Karlskoga F:5 (1886-1895) Bild 32 (AID: v53396.b32)
1889 2/1 Johans Gustavs mor, Anna Ersdotter, dör här i Stolpetorp. 80 år.
  #1 Karlskoga F:5 (1886-1895) Bild 37 (AID: v53396.b37)
1890 27/1 Dottern Ingeborg Karolina föds.
  #24 Karlskoga C:19 (1885-1890) Bild 213 (AID: v53379.b213)
1891 3/1
9/11
Ingeborg Karolina dör i Stolpetorp.
Sonen Gunnar Teodor föds.
  #226 Karlskoga C:21 (1891-1895) Bild 34 (AID: v53381.b34)
1893 13/1
28/12
Sonen Erik Gustav emigrerar till Chicago, Amerika.
Dottern Nanna Maria föds.
  #248 Karlskoga C:21 (1891-1895) Bild 106 (AID: v53381.b106)
1895 20/12 Sonen Karl Fritiof emigrerar till New York, Amerika.
1906 29/10 Hustrun Anna Lovisa dör i Stolpetorp.
  #109 Karlskoga F:6 (1896-1909) Bild 1740 (AID: v146254.b1740)
1913 16/12 Sonen Johan Hjalmar, fil kand, flyttar till Kungsholm, Stockholm.
1914   Johan Gustav avslutar sin verksamhet som riksdagsman.
1925 7/1 Bergsmannen och förre riksdagsmannen Johan Gustav dör i Stolpetorp.
  #2 Karlskoga F:8 (1925-1938) sid 1 (AID: v146256.b100.s1)
Sonen Gunnar Teodor, född 1891, tar över bruket av gården.
1939   Forsbergsgården förekommer i boken "Svenska gods och gårdar, del 15".
Ägs av dödsboet och brukas av sonen Gunnar Teodor.
1955   Karlskoga kommun köper fastigheten.
1940 8/4 Dottern Signe Elisabet dör på Bohult.
1956 29/10 Dottern Anna Lovisa dör.
1957 25/3 Gunnar Teodor dör på okänd plats. Han är då ogift.
1969 20/6 Sonen Johan Hjalmar dör i Karlstad.
1984 22/7 Dottern Nanna Maria dör på Torpdalshemmet, Karlskoga.

  

  Husförhör
Stolpetorp
 Karlskoga AI:29 (1846-1850) sid 361 (AID: v51559.b369.s361)
 Karlskoga AI:31 (1851-1855) sid 523 (AID: v51561.b527.s523)
 Karlskoga AI:35 (1856-1860) sid 164 (AID: v51565.b170.s164)
 Karlskoga AI:38 (1861-1865) sid 240 (AID: v51568.b247.s240)
 Karlskoga AI:41 (1866-1870) sid 259 (AID: v51571.b269.s259)
 Karlskoga AI:44 (1871-1876) sid 247 (AID: v51574.b251.s247)
 Karlskoga AI:48 (1876-1881) sid 376 (AID: v51578.b383.s376)
 Karlskoga AI:52 (1881-1885) sid 401 (AID: v51582.b409.s401)
 Karlskoga AI:56 (1886-1891) sid 430 (AID: v51586.b435.s430)
 Karlskoga AI:60 (1891-1895) sid 486 (AID: v51590.b491.s486)

Stolpetorp, Bråten
 Karlskoga AIIa:3 (1896-1901) sid 486 (AID: v146174.b4930.s486)
 Karlskoga AIIa:9b (1901-1911) sid 444 (AID: v146183.b1500.s444)
 Karlskoga AIIa:21 (1911-1922) sid 445 (AID: v146197.b4570.s445)
 Karlskoga AIIa:29 (1922-1933) sid 803 (AID: v146208.b2580.s803)
 Karlskoga AIIa:30 (1933-1939) sid 943 (AID: v146209.b4490.s943)

Stolpetorp 1:47, Box 3477
 Karlskoga AIIa:34 (1939-1941) sid 877 (AID: v146213.b3260.s877)
 Karlskoga AIIa:59 (1941-1948) sid 1656 (AID: v470299.b1630.s1656)

  

  
- I några äldre husförhör benämns fastigheten, Stolpetorp, Bråten.
- 1940-tal, Stolpetorp 1:47
- 1955 23/7 Karlskoga kommun köper fastigheten.
- ? Brukare/hyresgäster/arrendatorer ???
- 2002 25/7 styckas fastigheten Stolpetorp 3 i två delar. På Stolpetorp 3 ligger idag förskolan och Forsbergsgården säljs och blir Stolpetorp 9.

Välkommen hit tillbaka igen, beskedliga Forsberg!
Drag ur fickans rymliga svalg din dosa av mässing,
syna din älskliga bild i dess mönjeramade spegel
och torka äggulan bort, som ännu lyser i skägget
och på din lantliga väst! Ni måtte frossat förbannat
hemma i Stolpetorp på färska ägg under påsken!

  
Riksdagsgubbar och andra
Albert Engström

  

  

  

Ko-Gunnar

På kartan från 1864-67 kan man även se en utflyttad gård som låg där Stolpetorpsvägen slutar idag. De byggnaderna som fanns där revs på 1970-talet. Stället beboddes då av en man som kallades Ko-Gunnar och hans hund Tösa.


Häradsekonomiska kartan Karlskoga J112-72-23
. 1864-67

Nutida karta

  


 Boningshus Lagård                1967

  


ca 1961

  

  

Några personer med anknytning till Stolpetorp:
  
  
P555 Margareta Håkansdotter, f ca 1552 i Stolpetorp
Margareta var gift med Daniel Matsson, vars far var P131 Mats Jordansson i Brickegården.
  
P822 Per Tolsson, f ca 1576 i Stolpetorp 
Per är min mormors mormors farfars mormors farmors morfar. 1607 förekommer en Paar i mantalslängden och 1610, Paar Tolszon.
 Barn:
P823 Lars f ca 1602 i Stolpetorp
P824 Olof f ca 1608 i Stolpetorp
 

P825 Rangela f ca 1611 i Stolpetorp. Gifter sig med Per Persson från Bäck.
  
P570 Elin Larsdotter, död 1744 i Stolpetorp 
Född ca 1654 i Brickegården.
  
P585 Karin Eriksdotter, död 1757 i Stolpetorp 
Född ca 1683 i Brickegården.
  
Familjen Gustav Leander 
P5495
P5463
Gustav Leander
Emma Johansdotter
 Dotter Gerda
 Son Karl
 Dotter Sigrid
 Son Gustav
f 1862
f 1863
f 1883
f 1885
f 1886
f 1887   † 1888
Familjen emigrerar 1890.
Emma är syster till Lovisa i familjen här under.
Gustav Leander och hans svärfar äger hälften var av 1/12 ägan.
  
Familjen Karl Karlsson 
P5487
P5462
Karl Karlsson
Lovisa Johansdotter
 Dottern Anna
 Dottern Lovisa
 Sonen Karl
f 1857
f 1861
f 1882
f 1884
f 1889
Familjen kommer från Brickegården. Mellan 1885-1889 arrenderar familjen en del av 1/12 ägan här i Stolpetorp, som ägs av Lovisas far P2846 Johan Jonsson i Utterbäck. Sonen Karl föds här 1889. Lovisa är syster till Emma i familjen här ovanför.
1889 flyttar familjen till Mosserud.