De första raderna i det första i behåll varande sockenstämmoprotokollet hava följande lydelse; "Anno 1659 den 20 mars, då jag höll första sockenstämman i Carlskoga, rannsakades om det skulle finnas någon kyrkobok, däruti kyrkans handlingar och saker skulle wara annotterade, men der fanns ingen, horarken i kyrkan eller hos sal. (avlidne) pastorns skrifter".