Bergsmansgården Nolby, som skattlades å tinget i Bo 1665 31/1, sid. 8 domboken, till 1/4 mtl, är omkr. år 1659 upptaget å skattehemmanet Herrnäs "Rörbudne Skoogh", vilket officiellt intygades av häradsnämnden å tinget i Karlskoga prästgård 12-15 maj 1679," ehuruwäll samme Fierdingshemman förmedelst dässa boers Enfaldighet och incurrencitet finnes utj Cronones Jordebook för Crono infört; Hwilket på flittig begiäran Meddeltes för ett Sanferdigt bewijs ", har den då tjänstgörande lagmannen Gustav Magnus Ekebom, sedermera borgmästare i Kristinehamn, skrivit i domboken, sid. 40.