3.1 Magda i hatt, Alfred i kostym, Martin i basker.