Skördevägen 19   –   Plogen 5, Karlberg, Karlskoga


2006

Nisse och Eva Adolphson köper tomten för 800 kronor 1936 av Axel och Amanda Larsson. Axel som startade Larssons handelsträdgård.

  

  

  

Bygglovshandlingar från Karlskoga kommun. Miljö och byggnadsförvaltningen


Ansökan om byggnadslov
med därtill hörande beskrivning

Till Karlskoga sockens Byggnadsnämnd

Undertecknad anhåller härmed att enligt bifogad ritning, i enlighet med omstående beskrivning samt å plats, angiven å bifogad situationsplan, få å tomt n:r 6 litt Bbaab Bregården 1509 i Kga.  socken uppföra ett bostadshus av trä under hårt tak. 

  

Karlskoga den 12 maj 1936
Namn: Nils Gerhard Adolphson
Titel: Krutbruksarbetare
  
Erik Eriksson
Godkänd den 12/5 1936 (Par. 35?)

KARLSKOGA SOCKENS BYGGNADSNÄMND

För byggnadsarbetet ansvarar: Byggnadssnickaren Oskar Wiktorsson
Ritning utförd av: AB Myresjö-hus, Myresjö.

  

Allmän byggnadsbeskrivning

Byggnadsstomme:

Angives material och konstruktion av ytter- och innerväggar samt bjälklag, dimensioner å balkar, bjälkar och valv samt trossfyllning: vidare ytterklädsel eller fasadbehandling etc.

Ytterväggarnas stomme reses av spåntad och notad 3" plank.
Syllstockar 3 x 8" med styrlist 3 x 3". Hammarband 3 x 5".
Golvbjälkar 3 x 8". Takstolar 3 x 6". Handbjälkar 3 x 6".
Till innerväggar 2" spånt. Alla väggar beklädes med tjock papp närmast planket och beklädas med ½" treetex. Utvändigt beklädas planket tjock förhydningspapp, varefter påspikas 1 x 2" läkt för s.k. luftrum, varpå ytterpanelen spikas och läktas över skarvarna.
Invändig takpanel 3/4" spånt. Yttertak 1" spånt, underhållsfri papp.
Trossfyllningsämne torr klyvspån.
Golv 1¼" prima granbräder.

  

Takkonstruktion:

Angives yttertakets konstruktion samt täckningsmaterial, ävensom takfotens utformning etc.

Brutet tak i 35 grader, täckt med papp och taktegel se rit.

  

beskrivning.

Angives undergrundens beskaffenhet ävensom event. åtgärder för grundförstärkning; vidare material och konstruktion av grundmur, källargolv och källartak (bjälklag) samt ytbehandling; materialblandning etc.

Marken består här av lera, varpå gjutas grundplattor av betong till bredd och tjocklek beroende på markens beskaffenhet. Grundmurar av godkänd cementtegel. Yttermurar 30 cm tjocklek, bärande innerväggar 30 cm. Betongvalv över källaren gjutes mellan I-balk på 1¼ m inbördes avstånd. Valvet gjutas i blandning 1:3:5 av finslagen makadam och gives i hjässan en tjocklek av c:a 10 cm samt korsarmeras. Källargolven gjutes av 6 cm tjock betong på väl tillstampad botten. Golven stålslipas med 1 del cement och 2 delar sand.

  

  

    011549

Karlskoga den 12/5 1936

Namn:  Nils Adolphson

Titel: Krutbruksarbetare.