N:r .........i Ex.-Kat. år 191.....

Betyg över avgångsexamen från folkskolan.

I ...........Villingsberg............ folkskola inom .........Knista......... skoldistrikt av
.....Örebro..... län, vilken skola närmast tillhör Litt. ....B2.... enligt gällande normalplan,
har .............Rickard... Johansson.................... i ...................Rövarbron...................
och född den ... 9 september... år ...1908... i matrikeln införd under N:r...  ...samt inskriven
i denna skola den 1/8 år 1917.., genomgått dess ..4.. årsklasser och vid denna dag anställd
avgångsprövning enl. folkskolestadgans § 47 (48 mom. ...) befunnits förtjäna följande vitsord:

I Kristendomskunskap................................. ..................Med nöje godkänd
" Modersmålet:
          Läsning och muntlig framställning.................... ..................Med nöje godkänd
          Skrivning och språklära....................................... ...................Icke fullt godkänd
" Räkning..................................................... ..............Med beröm godkänd
" Geometri................................................... ..................Med nöje godkänd
" Naturkunnighet.......................................... ..................Med nöje godkänd
" Geografi.................................................... ..................Med nöje godkänd
" Historia...................................................... ..................Med nöje godkänd
" Teckning.................................................... ..................Med nöje godkänd
" Välskrivning............................................... ....................................Godkänd
" Sång.......................................................... ...................Icke fullt godkänd
" Trädgårdsskötsel....................................... ..............Med beröm godkänd
" Gymnastik................................................. ..............Med beröm godkänd
" Slöjd......................................................... ......................................................
" Huslig ekonomi.......................................... ......................................................

för Uppförande.......Mycket gott........samt för Flit....Mycket god......
.........Villingsberg.........den....21 juni...........19..21..

Å skolrådets vägnar:
....??oläsligt??....
Skolrådets ordförande

Hilda Lovisa Edén.
Skolans lärar..inna..

Betygsgraderna äro:

För kunskaper och färdigheter:

3 eller A = Berömlig;
" a = Med utmärkt beröm godkänd;
2 " AB = Med beröm godkänd;
" Ba = Med nöje godkänd;
1 " B = Godkänd;
½ " BC = Icke fullt godkänd;
0 " C = Underkänd.


För uppförande:

2 eller A = Mycket gott;
1   "    B = Gott;
½  "    C = Mindre gott;
0   "    D = Dåligt.


För flit:

2 eller A = Mycket god;
1   "    B = God;
½  "    C = Mindre god;
0   "    D = Dålig.

Blankett N:r 37.
Skriv- & Ritboks-A.-B., Arlöv